Arveregler ved separation og skilsmisse

Arveregler ved separation og skilsmisse

Den legale arveret mellem ægtefæller bortfalder ved separation og skilsmisse, jævnfør Arveloven § 49, stk. 1. Genoptager separerede ægtefæller samlivet, bortfalder separationen, og dermed genopstår arveretten. Muligvis er det tilstrækkeligt til separationens bortfald, at ægtefællerne indgår aftale om genoptagelse af samlivet, jævnfør U 1969640, hvor arveretten ansås for genopstået, selv om parterne ikke nåede at realisere en aftale om genoptagelse af samlivet. Dertil må dog i det mindste kræves en endelig aftale.

Under hensyn til, at der nu accepteres forsøgsvis genoptagelse af samliv uden bortfald af separation, er det dog ikke givet, at den blotte aftale om forsøgsvis samlivsoptagelse er tilstrækkelig til, at arveretten genopstår. Det afgørende må formentlig være, om separationen er bortfaldet. Det må der typisk være en formodning for, hvis samlivet bestod ved dødsfaldet. Ifølge Arveloven § 67, stk. 25 anses et testamente, som den ene ægtefælle har oprettet til fordel for den anden, for tilbagekaldt i tilfælde af separation eller skilsmisse, medmindre særlige omstændigheder taler imod.

Testamenter oprettet til fordel for en samlever anses tilsvarende for tilbagekaldt ved ophævelse af det ægteskabslignende samliv på grund af uoverensstemmelser, medmindre særlige omstændigheder taler imod, jævnfør Arveloven § 67, stk. 3, jævnfør tillige TFA 2010.18, hvor testamentet ansås for bortfaldet, idet parterne ikke som forudsat flyttede sammen.

Venskabeligt forhold eller samliv

Ved U 20032626 havde et par få år efter samlivsophævelsen genoptaget et nært og venskabeligt forhold, der dog ikke var et samlivsforhold, og de havde underskrevet en erklæring, efter hvilken et gensidigt testamente fortsat var udtryk for deres vilje. Dette antoges at være sådanne særlige omstændigheder, at testamentet blev opretholdt. Det er en forudsætning for bortfald af testamentet, at samlivsophævelsen ikke blot må anses som udtryk for en forbigående uoverensstemmelse, men fra i hvert fald en af parternes side må anses som udtryk for et seriøst ønske om, at samlivet skal være opløst. Testamentet bevarer således retsvirkningerne, selv om den fælles bopæl midlertidigt ophører, fx på grund af arbejds- eller uddannelsesmæssige forhold, eller hvis en af parterne flytter på plejehjem.

LÆS OGSÅ:  Vurdering af hus

Ligesom ved oprettelse af testamente, vil det ofte ved indsættelse af ægtefælle eller samlever ved navns nævnelse som begunstiget i en livsforsikring være en forudsætning, at ægteskabet eller samlivet fortsat består. Det må derfor antages, at indsættelse af ægtefællen eller samleveren, selv om det er sket ved navns nævnelse, normalt må anses for bortfaldet på grund af bristede forudsætninger ved separation, skilsmisse eller ophævelse af samlivsforhold. Særlige omstændigheder kan dog godtgøre, at ægtefællen fortsat skal anses for at være begunstiget. Arveloven § 49, stk. 2, indeholder nogle mere vidtgående bortfaldsregler ved omstødelige ægteskaber.

 

Advokat til skilsmisse og arveret

Er man det mindste i tvivl om reglerne for arveret ved separation eller skilsmisse, bør man uden tøven kontakte en advokat med speciale i netop disse områder.

Vi anbefaler, at man indhenter 3 gratis og uforpligtende tilbud online på f.eks. advokat-tilbud.dk, der er en online portal med speciale i at formidle advokatsager mellem forbrugere og advokatkontorer. Her er også tilknyttet et stort antal skilsmisseadvokater over hele landet inkl. Esbjerg. Denne service er 100% gratis for forbrugeren da det er advokatfirmaerne, der betaler udgifterne. Der skal dog naturligvis betales for at få løst selve sagen men med 3 gode tilbud på bordet, får man et godt overblik over prisniveauet.

https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/05/2021512003.html https://maeglerinfo.dk/wp-content/uploads/2021/3094646465.html https://maeglerinfo.dk/best-first-reviews-54/